Đặc điểm vườn ươm Cây ăn quả

Vườn ươm cây ăn quả Là  nơi  nhân  giống,  bồi  dưỡng  giống  tốt  cây  ăn  quả được  chia  thành  các  khu  riêng  ( khu  làm  bầu , khu  reo  hạt…)  đáp ứng  nhu  cầu  của  quá  trình  sản  xuất  cây  giống

Dựa  vào  yêu  cầu  kỹ  thuật  cơ  bản , quy  mô , thời  gian  sử dụng,  vườn  ươm  được  chia  thành  các  loại;

  1. Theo nguồn giống  chia  ra;

1.1. Vườn  ươm  tạo  cây  con  từ  hạt  (gọi  tắt  là  vườn  ươm  từ  hạt)

1.2. Vườn  ươm  tạo  cây  con  từ  hom  (gọi  tắt  là  vườn  ươm  từ  hom)

  1. Theo kỹ thuật  chia  ra:

2.1. Vườn  ươm  tạo  cây  con  rễ  trần  trên  nền  đất  thấm  nước

2.2. Vườn  ươm  tạo  cây  con trong  bầu  trên  nền  đất  thấm  nước

2.3. Vườn  ươm  tạo  cây  con  trong  bầu  trên  nền  đất  cứng  không thấm  nước

  1. Theo quy mô  chia  thành  3  loại:

3.1. Vườn  ươm  nhỏ

3.2. Vườn  ươm  trung  bình

3.3. Vườn  ươm  lớn

Diện  tích, công  suất  của  từng  loại  vườn  ươm  được  quy  định  ghi  ở bảng  1

Bảng 1. Quy mô vườn ươm

TT Quy mô Vườn ươm từ hạt Vườn ươm từ hom
Diện tích vườn (ha) Công suất (triệu cây tiêu chuẩn/năm) Diện tích vườn (ha) Công suất (triệu cây tiêu chuẩn/năm)
1 Nhỏ Dưới 0,5 Dưới 0,5 Dưới 0,70 0,1 đến 0,5
2 Trung bình 0,5 đến 1,0 0,5 đến 1,0 0,7 – 1,5 0,5 đến 1,0
3 Lớn Trên 1 Trên 1,0 Trên 1,5 Trên 1,0

lDiện  tích  quy  định  ở  bảng  1,  tính  cho  vườn  ươm  từ  hạt  để tạo  cây  tiêu  chuẩn  dưới  1  năm  tuổi  và  liên  canh  (không  luân  canh).  Cách  tính  diện  tích  vườn  ươm  và  các  khu  đất  sản  xuất  theo  các  yêu  cầu  kỹ  thuật  cụ  thể  cho  vườn  ươm  từ  hạt  trên  1  năm   tuổi,  luân  canh  và  vườn  ươm  từ  hom  dưới  6  tháng  tuổi, không  luân  canh,  theo  phụ  lục  1  kèm  theo  tiêu  chuẩn  này.

  1. Theo thời gian  sử dụng  chia  ra  3  loại:

4.1. Vườn  ươm  tạm  thời:  là  loại  vườn  chủ  yếu  để nhân  giống. Vườn  ươm  này  chỉ  tồn  tại  trong  một  thời  gian  ngắn  sau  khi  đã  hoàn  thành  nhiệm  vụ  cung  cấp  giống  cho  sản  xuất.

4.2. Vườn  ươm  bán  lâu  dài

4.3. Vườn  ươm  lâu  dài:  là  loại  vườn  ươm  có  thời  gian  sử  dụng lâu  dài,  thực  hiện  cả  2  nhiệm  vụ  cơ  bản  của  vườn  ươm  là  chọn lọc,  bồi  dưỡng  giống  tốt  và  nhân  nhanh,  cung  cấp  đủ  số  lượng cây  giống  và  cây  giống  có  chất  lượng  cao  cho  sản  xuất.

Thời  gian  sử  dụng  của  từng  vườn  ươm  được  quy  định  ghi  ở  bảng 2

 

Bảng 2: Thời  gian  sử  dụng  vườn  ươm

Loại vườn ươm Thời gian sử dụng
 Tạm thời Dưới 3 năm
Bán lâu dài Từ 3 đến 10 năm
Lâu dài Trên 10 năm

 

Yêu  cầu  kĩ  thuật  Trong thiết  kế  vườn  ươm  cần  phải có  các  chỉ  tiêu  kỹ  thuật  cụ  thể  cho  từng  loài  cây  được  sản  xuất trong  vườn  như  lượng  hạt  giống  cần  có,  thời  vụ   gieo  ươm,  các biện pháp  kỹ thuật  gieo  ươm  của  từng  loài  cây  theo  từng  thời  kỳ  (loại  vật  liệu  che  tủ  hạt  gieo,  thời  gian  che  tủ,  mật  độ  cấy, kích thước  vỏ  bầu,  thành   phần  ruột  bầu,  lượng  nước  tưới,…), tiêu chuẩn  cây  con  xuất  vườn…

Viết một bình luận